Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Маҳмадшоев Фарҳод Абдураҳмонович

             Руйхати  корҳои  илмии

Маҳмадшоев  Ф.А.
 
1. К вопросу о становлении законодательства и предпринимательства в РТ. // Материалы международной научно-практической конференции посвященной памяти В.А. Ойгензихта  «Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: становление и развитие», - Душанбе, 2004.-С.170-172.
2. Кто сегодня дехканин: предприниматель или производитель сельхозпродукции. // Отражение, № 3 (27), март 2005 года.
3. Соҳибкории инфиродӣ: андешае чанд перомуни шакл ва намудҳои баамалбарории он. // Маҷмўаи корҳои илмии олимони ҷавони факултети ҳуқуқшиносии ДДМТ (Нашри 2),-Душанбе: «Эҷод», 2007.-73-78.
 4. Танзимнамоии ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ: проблема ва мулоҳизот. //Давлат ва ҳуқуқ, №2, 2007.-Саҳ.25-27.
5. Индивидуальное предпринимательство: перспективы развития и вопросы правовой регламентации. Тезис.// Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов посвященной «15-й годовщине Независимости Республики Таджикистан», «2700-летию города Куляба» и «Году арийской цивилизации», часть 2, Душанбе, 2006.-С.101-102.
6. Тартиби қатъ намудани мурофиаи Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ. Параграфи 1. Китоби Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ: ташаккул ва проблемаҳои танзими ҳуқуқӣ, Душанбе: «Деваштич», 2007.-Саҳ.98-102.
7. Проблемаҳои ҳуқуқии ҷавобгарии соҳибкори инфиродӣ. Тезис. //Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандон ва донишҷуён бахшида ба «800-солагии шоир ва мутафаккири барҷаста Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва «16-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», қисми 2, Душанбе 2007.-Саҳ.270-271.
8. Правовые основы прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. // Государство и право, №2, 2009.-С.103.-104.
9. Роль и значение законодательства Республики Таджикистан в правовом обеспечении индивидуального предпринимательства. /10-лет Гражданскому кодексу Республики Таджикистан, Душанбе «Ирфон», 2010.- Стр.259-279.
10. Доир ба баъзе масъалаҳои мутобиқати қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мақолаи илмӣ дар китоби Забон ва сифати қонун (Маводҳои конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ, 22-юми июни соли 2010) зери таҳрири д.и.ҳ. Раҳимов М.З., Душанбе, «Шуҷоиён», 2010.- Саҳ. 265-277.
11. Международное право в документах: Сборник международно-правовых актов и внутреннего законодательства Республики Таджикистан.Сост.: Бобоев У.Х., Махмадшоев Ф.А., Менглиев Ш.М., Пулатов А.С., Салихов З.И.-Душанбе: «Контраст», 2010. - 780 Стр.
12. Оид ба масъалаи таъмини ҳуқуқии фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ). /Гузоришҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, №4 (30) 2011.-Саҳ.70-75.           
13. Некоторые аспекты становления и развития законодательства об индивидуальном предпринимательстве в Республике Таджикистан. / Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 20-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26-29 августи соли 2011./Зери таҳрири д.и.ҳ., профессор Раҳимов М.З. – Душанбе: «ЭР-Граф», 2011.- Саҳ.188-202.
14. Правовые проблемы определения индивидуального предпринимательства: теоретический и практический аспекты.// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №3 (67), 2011.-Саҳ.190-196.
15. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқии байналмилалии оммавӣ./ Зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Бобоев У.Х., (ҳаммуаллиф), Душанбе, 2011.-362 Саҳ.
 16. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства в Республике Таджикистан. Монография. / Отв. редактор д.ю.н., Рахимов М.З.- Душанбе: «ЭР-Граф», 2012. – 196 Стр.
17. Индивидуальное предпринимательство: понятие сущность и правовое значение. //Законодательство, №2, 2012.-Стр.38-51.
18. Ҳуқуқи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон Васоити таълимӣ/Зери назари н.и.ҳ., дотсент Шонасридинов Н.Ш. Душанбе, 2012.-352 Саҳ.
19. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (моддаҳои 3, 7, 16, 20, 21, 25, 34), зери таҳрири д.и.ҳ. Раҳимов М.З., Душанбе: «Шаҳпар», 2012.-135 Саҳ.
20. Ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва масъулияти ноболиғон тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи «Ҷавобгарии ноболиғон: масоил ва роҳҳои ҳалли он» (Маҷмўаи мақолаҳо). /Зери таҳрири д.и.ҳ., профессор Раҳимов М.З., Душанбе, 2013 Саҳ.218-224.
21. Мушкилоти таъминоти ҳуқуқии истифодабарии об ва захираҳои об дар минтақаи Осиёи Марказӣ (дар ҳаммуалифӣ бо д.и.ҳ, профессор Раҳимов М.З.), Қонунгузорӣ, №4 (12), 2013 октябр-декабр. Саҳ.10-18.
22. Силабус аз фанни арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ барои ихтисоси 240101-ҳуқуқи байналмилалии факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, Душанбе, 2014.
23. Силабус аз  фанни ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ барои курсҳои 4, ихтисоси  240102 – ҳуқуқи тиҷорати факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, Душанбе, 2014.
 24. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» (боби 9), зери таҳрири д.и.ҳ. Раҳимов М.З., Душанбе: «Бухоро», 2014.-288 Саҳ.
25. Международное частное право в документах. Сборник международно-правовых актов и внутреннее законодательство. Сост.: Рахимзода М.З., Махмадшоев Ф.А., Раджабов М.Н. – Душанбе: «Контраст», 2015- 1154.
 

 

(10.06.2015)