Судяҳо набояд ба саҳлангорӣ, бемасъулиятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ роҳ диҳанд.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
 
 
Ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, маориф ва илму фарҳанг

Бо қарори Шӯрои илмии Макрази миллии қонунгузории назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2015 тасдиқ шудааст.

Ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, маориф ва илму фарҳанг

1. Асосҳои ба вуҷудомаданиҳуқуқуўҳдадориҳоимеҳнатӣ. 

2. Такмилиқонунгузориимеҳнатӣ дар рушдимуносибатҳои нави ҷамъиятӣ. 

3. Шартномаҳои коллективӣвасозишномаҳо. 

4. Коллективи меҳнатӣҳамчунсубъектиҳуқуқимеҳнатӣ. 

5. Вазъи ҳуқуқиисубъектонимуносибатҳоиҳуқуқӣ. 

6. Мақомоти намояндагиикормандониташкилотҳамчунсубъектиҳуқуқимеҳнатӣ. 

7. Танзими ҳуқуқиимуздимеҳнат. 

8. Бамеъёргирии меҳнат. 

9. Шаклҳо ванизомимуздимеҳнат. 

10. Хусусиятҳои хосиҳифзимеҳнатизанонваҷавонон. 

11. Танзими ҳуқуқиивақтикорӣваистироҳатӣ. 

12. Танзими ҳуқуқииҳифзимеҳнатваҳифзииҷтимоиимаъюбон. 

13. Ҳуқуқ ба меҳнат дарТоҷикистонимуосир. 

14. Мафҳум ванамудҳоисобиқаикорӣ. 

15. Собиқаи корӣванақши он дар ҳуқуқиҳифзииҷтимоӣ. 

16. Масъалаҳои танзимиҳуқуқиибозоримеҳнат. 

17. Мақоми ҳуқуқиибекорон дар ҶумҳурииТоҷикистон. 

18. Намояндагӣ дар ҳуқуқимеҳнатӣ:назария,қонунгузорӣваамалия. 

19. Баҳсҳоимеҳнатӣ. 

20. Тартиби пардохтимуздимеҳнатикормандон. 

21. Танзими ҳуқуқиимеҳнатикормандондар шароитимеҳнатизарарноквавазнин. 

22. Кафолатҳо ваҷубронҳобароикормандоне, кифаъолияташон дар шароитимеҳнатизарарноквавазнин. 

23. Манъипоймолкунииҳуқуқ дар соҳаимеҳнатҳамчун яке аз принсипҳоиҳуқукимеҳнатӣ. 

24. Ҳифзимеҳнат:масоили ҳуқуқӣ

25. Ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаиҳифзимеҳнатваҳифзииҷтимоӣ. 

26. Давлат ҳамчун субъекти ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ

27. Ҳимоя аз поймолкунии ҳуқуқ дар муносибатҳои меҳнатӣ. 

28. Тағйири шартномаи меҳнатӣ. 

29. Гуфтушуниди коллективӣ ҳангоми бастани шартномаҳои коллективӣ дар низоми шарики иҷтимоӣ. 

30. Шартномаи меҳнатӣ ҳамчун институти мустақили ҳуқуқӣ: таърих ва муосир. 

31. Шартномаимеҳнатӣ: таърихимасъалававазъимуосир. 

32. Мафҳумвамоҳиятишартномаимеҳнатӣ

33. Мазмунишартномаимеҳнатӣ

34. Қатъшавиишартномаимеҳнатӣ

35. Шаклҳоиташкилӣ-ҳуқуқиимафҳуми банду бастикормандон. 

36. Муҳлатхо дар ҳуқуқитаъминотииҷтимоииТоҷикистон. 

37. Нақшиҳамкориииҷтимоии дар ҳаллимасоилиҳифзимеҳнат

38. Баҳсҳоимеҳнатӣоид ба қатъишартномаимеҳнатӣ: ҷабҳаҳоиназариявӣваамалӣ. 

39. ШаклҳоишарикииииҷтимоӣтибқиқонунгузориимеҳнатииҶумҳурииТоҷикистон. 

40. Кафолатҳоиҳуқуқииҳуқуқҳоимеҳнатиишаҳрвандонҳангоми кабул ба кор. 

41. Муносибатҳоимутақобилаимеъёрҳоиҳуқуқвамаъёрҳоимаънавӣ дар танзимиҳуқуқиимуносибатҳоиҳуқуқӣ. 

42. Масъалаҳоибастанвақатъкарданишартномаимеҳнатӣваамалияисудӣ. 

43. Танзимиҳуқуқиитаъмининафақаигайридавлатӣ дарТоҷикистон. 

44. ТанзимиҳуқуқииҳавасмандкуниимеҳнатибовиҷдононатибқиқонунгузорииТоҷикистон. 

45. Ҷабҳаҳоиҳуқуқиибаҳодиҳиикормандон. 

46. Проблемаҳоиҳуқуқииҷавобгариимоддиикорфармо. 

47. Қобилиятиҳуқуқдориишахсонивоқеӣҳамчункорфармоён. 

48. Шартномаимехнатиифаврӣ. 

49. ҲифзииҷтимоиисудҳоиТоҷикистон дар соҳаимеҳнатватаъминотиичтимоӣ. 

50. Ҷавобгарӣбароивайронкарданиқонунгузориимеҳнат. 

51. Мафҳумванамудҳоирухсатиҳо. 

52. Воситаҳоипардохтирухсатиҳо. 

53. Мафҳумвамоҳияти суғуртаидавлатиииҷтимоӣ

54. Намудҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ

55. Механизми захиравӣ дар суғуртаи ҳатмии нафақавӣ: масоили ҳуқуқӣ. 

56. Проблемаҳои ҳуқуқии шуғли аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

57. Кўмакпулӣ тибқи низоми таъминоти иҷтимоӣ

58. Шартҳои додани рухсатиҳои меҳнатӣ. 

59. Рухсатиҳои эҷодӣ. 

52. Рухсатӣ бе нигоҳдошти музди меҳнат. 

53. Мафҳум ва моҳифтиинтизомимеҳнатӣ. 

54. Ҷавобгарии интизомӣ дар ҳуқуқимеҳнат. 

55. Тартиботи дохилиимеҳнатӣҳамчунасосиинтизомимеҳнатӣ

56. Кафолатҳо ваҷубронпулиҳо

57. Кафолатҳо ваҷубронпулиҳоҳангомифиристоданикорманд ба сафари хизматӣ. 

58. Аттестатсияи хизматчиёнидавлатӣ. 

59. Ҷойивазкунии(ротатсияи) кадрҳоироҳбарикунандаҳамчуномилипешгириизуҳуротикоррупсионӣ. 

60. Унификатсияи(ягонасозии) қонунгузориимеҳнатиидавлатҳоиаъзои ИДМ. 

61. Кодификатсиявасистематизатсияиқонунгузориисоҳаимеҳнат. 

62. Институтҳоиалоҳидаиқонунгузориимеҳнат

63. Танзимибайналмилалӣ-ҳуқуқиимеҳнат

64. Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар бахши меҳнат. 

65. Хифзи ҳуқуқҳои меҳнатии кормандон. 

66. Мақомоти шарикии иҷтимоӣ дар ҳуқуқи меҳнатӣ. 

67. КонвенсияватафсияҳоиТашкилотиБайналмилалииМуҳочират( МОМ). 

68. Коҳишдоданимуҳоҷиратимеҳнатӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон. 

69. Вазъиҳуқуқиимуҳочиронимеҳнатӣвааъзоёниоилаионҳо. 

70. Пешгириимуҳоҷиратиғайриқонуниимеҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

71. Ҷабҳаҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии вазъи муҳоҷирони меҳнатии муосир. 

72. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои субъектони соҳаи фарҳанг. 

73. Ҷавобгарии моддӣ ва маънавии падару модар (шахсони онҳоро ивазкукнада) дар таълиму тарбияи фарзанд. 

74. Ҳамоҳангсозии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзанд. 

75. Конститутсияи(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷассумгари равандҳои асосии инкишофи фарҳангии ҳуқуқии муосир. 

76. Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ёрии тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

77. Танзими ҳуқуқии меҳнати кормандони соҳаи илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

78. Сиёсатидавлати дар соҳаимаориф. 

79. Ҳуқуқишаҳрвандон ба таҳсил: кафолатваимтиёзҳо. 

80. Муассисаҳоитаълимӣ: сохторванамудҳои он. 

81. Баъземасъалаҳоиазнавташкилдиҳӣвабарҳамдиҳиимуассисаитаълимӣ. 

82. Тайёрииибтидоиикасбӣватаҳсилотикасбӣ дар муассисаҳоитаълимиитаҳсилотимиёнаиумумӣтибқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон. 

83. Мўҳлатитаҳсил дар муассисаҳоитаълимииҶумҳурииТоҷикистон. 

84. Баъземасъалаҳоитаҳсилотишаҳрвандон дар зинаитаҳсилотимахсус. 

85. ҲуқуқууҳдадориҳоваҳифзиичтимоиисубъектониравандитаълимутарбиятибқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон. 

86. Тартибиташкилифаъолиятимуассисаҳоинизомитандурустӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон. 

87. Ташкилотҳоихусусиитиббӣ: таъсисёбӣ, азнавташкилдиҳӣвабарҳамдиҳии он. 

88. Хуқуқитаъминотииҷтимоӣдарбарқароркуниимаҷмуиивазъимаъюбон. 

89. Нуқсони ҳуқуқӣ дар қонунгузорӣ дар бораи маориф,илм ва фарҳанг. 

90. Банизомдарории қонунгузорӣ дар соҳаи фарҳанг,илм ва маориф

91. Асосҳои ҳуқуқии низоми маблағгузории сарикасӣ дар соҳаи маорифи ҶТ. 

92. Асосҳои ҳуқуқиғконститутсионии маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

93. Таҳлили идораи стратегии фаъолияти муассисаҳои олии касбӣ. 

94. Банизомдарории қонунгузорӣ дар соҳаи меҳнат ва иҷтимоӣ. 

95. Масъалаҳои танзими ҳуқуқии баҳисобгирии изофапулӣ ба музди меҳнат тибқи қонунгузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

96. Таносуби ҳуқуқи меҳнатӣ бо ҳуқуқҳои гражданӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. 

97. Тавсифи умумии қонунгузории давлатҳои хориҷа оид ба меҳнат. 

98. Хусусиятҳои танзими ҳуқуқии меҳнати кормандоне, ки дар мактабҳои олӣ таҳсил менамоянд. 

99. Равандҳои муҳоҷират дар Тоҷикистони муосир. 

100. Инкишофи фарҳанги ҳуқуқии ноболиғон дар муассисаҳои умумӣ.