Пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ба суботу оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вобастагии бевосита дорад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
Мавзӯъҳои намунавии илмӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Мавзӯъҳои рисолаҳои номзадӣ барои аспирантон ва унвонҷуён аз рӯи ихтисоси 12.00.08- ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

 

Темы диссертаций аспирантов и соискателей по специальносты 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

 

 

Мавзӯъҳои диссертатсия

Тема диссертации

1

Сарчашмаҳои ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ. Санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ ва стандартҳои муносибат бо маҳкумшудагон

Источники уголовно-исполнительного права. Международно-правовые акты и стандарты обращения с заключенными

2

Сабаб ва шароити ҷинояткорӣ

Причины и условия преступности

3

Тавсифи криминологии ҷинояткории ҷавонон ва ноболиғон

Криминологическая характеристика преступности молодежи и несовершеннолетних

4

Институти маҷмўи ҷиноятҳо дар ҳуқуқи ҷиноятӣ: танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи он

Институт множественности преступлений в уголовном праве: правовая регламентация и применение  

5

Тавсифи ҳуқуқи-ҷиноятӣ, такрори ҷиноятҳо

Уголовно-правовое значение повторности преступлений

6

Мафҳум ва тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ретсидив

Понятие и уголовно-правовое значение рецидива

7

Такрор ва ретсидиви ҷиноятҳо дар ҳуқуқи ҷиноятӣ

Повторность и рецидив преступлений по уголовному праву

8

Шахсияти ҷинояткор

Личность преступника

9

Баҳои ҳуқуқии ҷиноятҳое, ки дар ҳолати мукаллафии маҳдуд содир шудаанд

Правовая оценка преступлений, совершенных в состоянии уменьшенной вменяемости

10

Зӯроварии ҷисмонӣ ҳамчун категорияи ҳуқуқи-ҷиноятӣ

Физическое насилие как уголовно-правовая категория

11

Масоили таваккали асоснок ҳамчун ҳолати истиснокунандаи ҷиноят дар низоми фаъолияти иқтисодӣ 

Проблемы обоснованного  риска как обстоятельства,  исключающего преступность деяния в системе экономической деятельности

12

Иҷрои фармон ё амр ва кирдори ҷиноятӣ

Исполнение приказа или распоряжения и преступность деяния

13

Ҷавобгарии ҷиноятии ташкилкунандаи (роҳбари) ҷиноят

Уголовная ответственность организатора (руководителя) преступления

14

Асосҳои ҳуқуқии низоми махсуси пешгирии ҷинояткорӣ

Правовые основы системы специального предупреждения преступлений

15

Проблемаҳои иҷтимои-ҳуқуқии таъин ва иҷрои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ нисбати ноболиғон

Социально-правовые проблемы назначения и исполнения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним

16

Хусусиятҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар мамлакатҳои хориҷӣ

Особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных государствах

17

Маҳдуд кардан аз озодӣ ҳамчун намуди ҷазо

Ограничение свободы как вид наказания

18

Шартан пеш аз мўҳлат озод кардан аз ҷазо ва иваз намудани он ба ҷазои нисбатан сабуктар: масоили назарияви ва амалӣ

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мягким: проблемы теории и практики 

19

Таъини чораҳои маҷбуркуни дорои хусусияти тарбияви нисбати маҳкумшудагони ноболиғ

Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера

20

Хусусиятҳои таъини ҷазо нисбати шахсоне, ки то синни ҳаждаҳ солагӣ ҷиноят содир намуда

Особенности назначения наказания лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет

21

Чораҳои маҷбуркунии  табобатӣ мувофиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Принудительные меры безопасности и лечения по уголовному законодательству Республики Таджикистан  

22

Ҳолатҳои вазнинкунандаи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ

Квалифицирующие обстоятельства умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

23

Зўровари дар оила: хусусиятҳои пайдоиш ва детерминатсия, низоми пешгирӣ

Насилие в семье: особенности генезиса и детерминации, система предупреждения 

24

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои савдои одамон

Уголовная ответственность  за  торговли людьми

25

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳифзи меҳнат

Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда

26

Ҳифзи ҳуқуқи-ҷиноятии ҳуқуқҳои муаллифи ва ҳуқуқҳои вобаста ба он

Уголовно-правовая охрана авторского права и смежных прав

27

Ҳифзи ҳуқуқи-ҷинояти муносибатҳои писархондӣ(духтархондӣ)

Уголовно-правовая охрана отношений усыновления (удочерения)

28

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои бандитизм (масъалаҳои бандубаст)

Уголовная ответственность за бандитизм (вопросы квалификации)

29

Ҷавобгарии ҷиноятӣ  барои муомилоти ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ

Уголовная ответственность за незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

30

Асос ва шартҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ифлос кардани об

Основания и условия уголовной ответственности за загрязнение вод  

31

Ҷавобгарии ҷиноятӣ  барои наандешидани татбир ҷиҳати рафъи оқибати олудагии экологӣ

Уголовная ответственность за неприятие мер по ликвидации по следствий экологического загразнения

32

Вайрон кардани қоидаҳои барои мубориза ба муқобили касалӣ ва ҳашароти зараррасони растанӣ муқарраршуда

Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями  и вредителями растений

33

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муносибат бо омилҳои микробиологӣ, дигар омилҳои биологӣ ё токсинҳо

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами

34

Ҳифзи ҳуқуқӣ - ҷиноятии тартиботи ҷамъиятӣ

Уголовно-правовая охрана общественного порядка

35

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тасарруф бо роҳи азонихудкунӣ ё исрофкорӣ

Уголовная ответственность за хищения путем присвоения, или растраты

36

Расонидани зарари молу мулки бе аломатҳои тасарруф ҳамчун ҷиноят ба муқобили моликият

Причинение имущественного ущерба без признаков хищения как преступление против собственности

37

Ҳифзи ҳуқуқӣ – ҷиноятии аз ҷониби давлат муқарраршудаи тартиби ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ

Уголовно-правовая охрана установленного государством порядка осуществления предпринимательской деятельности 

38

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои машғул шудан ба фаъолияти ғайриқонунии соҳибкорӣ

Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность

39

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қонунигардонии (расмкунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда

Уголовная ответственность за легализации (отмивание) доходов полочных  преступным путем

40

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркаши аз пардохтҳои гумрукӣ

Уголовная ответственность за уклонение от уплате таможенных платежей

41

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои марбут ба муфлисшавӣ

Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством

42

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ришвадиҳии тиҷоратӣ

Уголовная ответственность за коммерческий подкуп

43

Ғайриқонуни ба даст овардани иттилооти компютерӣ ҳамчун ҷиноят ба муқобили амнияти иттилоотӣ

Неправомерное завладение компьютерной информацией как преступление против информационной безопасности 

44

Низоми ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта аз руи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Меъёрҳои банду баст ва ҳадди ҷавобгарии ҷиноятӣ

Система преступлений террористического характера по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: критерии криминализации и пределы уголовной ответственности

45

Ҷиноят донистани ташкили фаъолияти ташкилоти экстремисти дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Криминализация организация деятельности экстремистской организации в Республике Таджикистан

46

Мафҳум ва аломатҳои шахси мансабдор аз руи ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Понятие и признаки должностного лица по уголовному праву Республики Таджикистан

47

Масоили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои беамалӣ дар иҷрои вазифа

Проблемы уголовной ответственности за бездействие  по службе

48

Баҳои ҳуқукӣ-ҷиноятии иштироки ғайриқонунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ

Уголовно-правовая оценка незаконного участия в предпринимательской деятельности

49

Ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ: мафҳум, аломатҳо, низом, воситаҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқии муқовимат ба он

Коррупционные правонарушения: понятие, признаки, система, уголовно-правовые средства противодействия

50

Асос ва тартиби озод кардани маҳкумшудагон аз адои ҷазо

Основания и порядок освобождения осужденных от отбывания наказания

                    д.и.ҳ, профессор                                                      Шарипов  Т.Ш.