ҳ ҷ ҳққ ҳ қҳ .
ӣ ҳ
15 November 2019 (06:57)
5 November 2019 (08:07)
5 November 2019 (08:04)
1 November 2019 (15:06)
29 October 2019 (06:07)


ҳ қӣ
Ӯ Қ Ӣ: Ҳ Қһ

20 2018 қ Ҷҳ ҷ қ қӣ , ӣ «Қ ӣ: ҳ қ» .

Ҷҳ ҷ, ӣ Ҷҳ ҷ, Ҳ Ҷҳ ҷ, ӣ Ҷҳ ҷ, ҳ Ҷҳ ҷ ҳ ҷҳӣ .

қ Ҷҳ ҷ, . . ҳ. ҳ .. ҳ ғ ,  қ , ҳ ҳ ҳ ӣ, , Ҷҳ ҷ, ҳ ӣ ҳ Ҷҳ ҷ қ . , ҳ қ ҷҳӣ ҳ қӣ , ҳҳ қ ӣ . ҳ, ӣ ҳ ҳ ӣ , ҳ қ , ҳ қ ӣ .

.. ҳ , ҳҷҷ қ ҷҳӣ ӣ Қ Ҷҳ ҷ « Ҷҳ ҷ» , 2011 ҷ Ҷ қ 2013 ғ ҳ . Қ  ҳ ҷҳ қӣ қ , ҳ қ ҷ ҷ, ҷ ҷ . ӣ , Қ  ӯ 15-20 ҳ ҳққ ӣ, ҳ ӣ, ҷ ҳ ҷ .

Ҳ, ҷ ӯҳ ҳ , ҷ “ҳ ҳққ ҷӣ ҳ ӣ”, “, ӣ ҳ ӣ қ Ҷҳ ҷ”, “ қ Ҷҳ ҷ қ ӣ”, “қ ҳ ӣ қ ”, “ ӣ: ҳ ”, “ҳ ӣ ҳ ҳ” ҳ ҳ ҷ .

 

, қ ҳ, ҷ   ҳ ҳ .