Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
Талабот барои чопи мақола
Дар ҳар як мақолаи илмии пешниҳодгардида ба нашриёти маҷалла бояд маълумотҳои зерин ҷой дошта бошад:

1. МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАЛЛИФОН
Ҳатмӣ:
- насаб, ном ва номи падари ҳамаи муаллифон ба таври пурра (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ);
- номи пурраи мақомот, муассиса – ҷои кори ҳар як муаллиф дар шакли ифодаи исм, давлат, шаҳр (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ). Агар ҳамаи муаллифон дар як муассиса кор кунанд, нишон додани ҷои кори ҳар яки онҳо зарур нест;
- суроғаи почтаи электронии ҳар як муаллиф (мумкин аст як суроѓа барои ҳама);
- сурат (формат JPEG).
Иловагӣ:
- воҳиди ташкилот, муассиса;
- вазифа, рутба, унвони илмӣ;
- дигар маълумоти муаллифон.

2. НОМИ МАҚОЛА
Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад.
 
3. АННОТАТСИЯ
Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад.

4. КАЛИДВОЖАҲО
Калидвожаҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад. Калидвожаҳо аз якдигар бо аломати баён (;) ҷудо карда мешаванд.

5. САРЛАВҲАИ МАВЗЎӢ: (Тематическая рубрика - КОД)
Ҳатмӣ – рамзи (код УДК) ва ё рамзи КОА (ВАК) тибқи талаботи амалкунандаи тахассусии кормандони илмӣ (ниг. Замимаи №1).
 
6. ОРОИШИ МАТН
Доираи саҳифа: 3 см аз чап; 1 см аз рост; 2 см аз дигар тарафҳо.
Шрифт: Times New Roman 14 кгл; Times New Roman TJ 14 кгл (барои матни тоҷикӣ).
Фосилаи камтарин аз 1.5.
Сархат: 1.25.
Ориентатсия: «книжная»; бе гузоштани саҳифа; бе кўчонидан аз сатр ба сатр; истиноди баъдиматнӣ (затекстовая ссылка) бо ишораи рақамҳои арабӣ дар дохили қавси кунҷӣ «[1]».
Барномаи таҳрирӣ: бастаи Microsoft Office - Word 2003 ё Word 2007.
Номи мақола: дар маркази сатр; бе фосила; бо ҳарфҳои калон.
Матни мақола: «по ширине».
Ҳаҷми саҳифа: на камтар аз 7 саҳифа (барои мақолаҳои илмӣ).
 
 

Замимаи №1

УДК 34. ҲУҚУҚ. ИЛМҲОИ ҲУҚУҚШИНОСӢ

Рамзи УДК

Тавсиф

340

Ҳуқуқ ба пуррагӣ. Пропедевтика. Методҳо ва илмҳои ҳуқуқии ёрирасон

341

Ҳуқуқи байналмилалӣ

342

Ҳуқуқи давлатӣ. Ҳуқуқи конститутсионӣ. Ҳуқуқи маъмурӣ

343

Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Истеҳсолоти судии ҷиноятӣ. Криминология. Криминалистика

344

Шаклҳои махсуси ҳуқуқи ҷиноятӣ. Ҳуқуқи ҷиноятии ҳарбӣ. Ҳуқуқи ҷиноятии баҳрӣ. Ҳуқуқи ҷиноятии ҳарбӣ-ҳавоӣ

346

Ҳуқуқи ҳоҷагӣ

347

Ҳуқуқи гражданӣ. Истеҳсолоти судӣ

348

Ҳуқуқи калисо

349

Соҳаҳои махсуси ҳуқуқ. Соҳаҳои ҳуқуқи хусусияти омехтадошта

34.01

Табиати ҳуқуқ. Қисмҳои ҳуқуқ. Назарияҳои ҳуқуқӣ. Соҳаҳои татбиқ. Доираи амали ҳуқуқ

34.02

Шарти мавҷудияти ҳуқуқ. Аломатҳои конститутсионӣ. Қобилияти ҳуқуқдорӣ

34.03

Амали ҳуқуқ. Ҳуқуқ ва афзалиятҳои ташкилкунанда ва ҳифзкунандаи санадҳои ҳуқуқӣ. Оқибатҳои робитаи дуҷониба ва ҳолатҳои эҷодкунандаи санадҳои ҳуқуқӣ барои тарафҳо, шахсони сеюм ва ҷамъият. Саркашӣ аз ҳуқуқ. Вайронкунии ҳуқуқ. Ҷавобгарӣ. Ҷуброни зарар

34.04

Тағйирёбӣ ва ҳаракати ҳуқуқ

34.05

Қиёси ҳуқуқҳо

34.06

Саволҳои методӣ-техникӣ

34.07

Сохти берунаи ҳуқуқ. Мақомоти маъмурӣ. Шаклҳои беруна. Салоҳият. Ҳаракатҳои ҳуқуқӣ

34.08

Ҳайат

34.09

Масъалаҳои дигар

 

 

Замимаи №2


Шакли ягонаи барасмиятдарории рўйхатҳои библиографӣ аз мақолаҳо мутобиқи

ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»

(Намунаҳои ба расмиятдарории истинодҳо ва рўйхатҳои адабиёт аз мақолаҳо)

МАҚОЛА АЗ МАҶАЛЛАҲО ВА МАҶМЎАҲО:

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86.

Кузнецов А. Ю. Консорциум - механизм организации подписки на электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. - М.: Научный мир, 2003. -С. 340-342.

МОНОГРАФИЯҲО:

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учебник для вузов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412.

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь/Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. -М.:ИНФРА-М, 2006. -494 с.


АВТОРЕФЕРАТҲО

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.

ДИССЕРТАТСИЯҲО

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. - М., 2002. - С. 54–55.

ШАРҲҲОИ ИТТИЛООТӢ:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М. : ИМЭМО, 2007. - 39 с.

ПАТЕНТҲО:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико- электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.


МАВОДҲОИ КОНФЕРЕНСИЯҲО

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 2003. 350с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). - Новосибирск, 2000. - C.125-128.

ҲУҶҶАТҲО АЗ ИНТЕРНЕТ:

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366  (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html  (дата обращения: 20.02.2007)

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html  (дата обращения: 17.10.08).